Moderacja i facylitacja

Facylitacja i moderacja to procesy pracy w grupie coraz częściej stosowane zarówno przez konsultantów, jak i przez trenerów. Czym różnią się oba pojęcia?BPD.Web_.Photo_.Fall-071

Moderator – osoba, która zna mechanizmy i dynamikę pracy grupowej, rozumie i czuje jej przejawy, zna techniki pracy grupowej, potrafi je trafnie wykorzystać do osiągnięcia założonego przez grupę celu i rezultatu. Osoba ta odpowiada za realizację określonego celu i jest odpowiedzialna za proces rozwoju i pracy grupy.

Kiedy zastosować moderację?

Świadomość bycia odpowiedzialnym zarówno za realizację treści, jak i za rozwój procesu grupowego jest podstawą pracy moderatora. Owe treści mogą być bardzo różne i nie sposób przytoczyć tutaj choćby przybliżonego zestawu merytorycznych tematów, jakie mogą podlegać moderacji. Obejmują one bowiem całe spektrum zagadnień i procesów zarządzania, a także wiele, wiele innych obszarów tematycznych.

Dlaczego warto zastosować moderację?

Podczas procesu moderacji grupa na bieżąco widzi postęp prac, co motywuje do podejmowania dalszych wyzwań. Moderator ułatwia porządkowanie pracy i proces osiągania celu (realizację treści).

Facylitator – osoba neutralna i pasywna, która poprzez swoją obecność motywuje i wpływa na efektywność pracy grupy poprzez poprawę procesu interakcji. Wchodzi z nią w relację w taki sposób, aby pomóc jej zidentyfikować i rozwiązać problemy, a także podejmować najlepsze decyzje.

Kiedy zastosować facylitację?

Facylitacja jest metodą odpowiednią do zastosowania w sytuacjach, kiedy wykonanie danego zadania napotyka na problem lub kiedy zależy nam na uzyskaniu lepszego (ponadstandardowego) wyniku. Facylitacja sprawdza się, kiedy zadanie samo w sobie jest skomplikowane, nowe lub kiedy na przykład relacje pomiędzy członkami zespołu realizującego je są złożone lub nieoczywiste. Stąd facylitacja jest bardzo często używana w sytuacjach wprowadzania zmiany w organizacji, kiedy konieczne jest wspólne wypracowanie stosownych rozwiązań.

Dlaczego warto zastosować facylitację?

Wartością facylitacji jest oparcie się na współpracy i zaangażowaniu zespołu w osiąganiu rezultatów oraz przede wszystkim na budowaniu odpowiedzialności za wypracowane wspólne wyniki. Dzięki temu metodą facylitacji można osiągnąć „więcej i lepiej”, bez konieczności wydawania zaleceń, rozporządzeń, nakazów, poleceń. Facylitacja jest wysoce efektywna.